شماره شناسایی دانشگاه در ثبت کل کشور برای مخترعینی که مالکیت طرح آن ها دانشگاه است: 2558225477907