برای شرکت در وبینار آموزشی مالکیت فکری، می توانید از لینک زیر اقدام فرمایید.

https://nano.um.ac.ir/index.php?option=com_epayment&view=nano_shop&lang=fa&ncatid=3&Itemid=646